Para o Almoxarife dar 30 libras de pólvora para as descargas no dia de Corpo de Deus