Do Secretario d'Estado sobre a observancia dos Privilegios da Bula